Logo z napisem: "mental adventure". Nad napisem mózg. Otoczony półkolem z pięcioma kolcami.

Kodeks etyczny trenera mentalnego

KODEKS ETYCZNY TRENERA MENTALNEGO
podejmującego współpracę z Fundacją JBB, w ramach projektu charytatywnego

„TRENERZY MENTALNI -CHARYTATYWNIE Z FUNDACJĄ JBB”

Poniższy materiał został przygotowany na bazie dostępnych materiałów dotyczących zasad pracy w obszarach wsparcia zdrowia psychicznego Polaków.


1. Trener uczciwie i rzetelnie wykonuje swoją pracę, z szacunkiem wobec osób pozostających w procesie treningowym.

2. Obowiązkiem trenera jest uwzględnianie przede wszystkim dobra
osób pozostających w procesie treningowym.

3. Trener nie ma prawa wydawać ocen moralnych ani też kierować się zasadami ideologii politycznej.

4. Trener ma obowiązek powstrzymać się od działań wynikających z wszelkich uprzedzeń rasowych, religijnych, narodowościowych oraz z jego stosunku do płci, wieku i orientacji seksualnych Klienta, zarówno w toku procesu treningowego, jaki i w swoim życiu zawodowym.

5. Trener nie może jednak legitymizować zachowań będących przestępstwem w rozumieniu Kodeksu karnego czy Kodeksu rodzinnego (np. przemocy
fizycznej bądź seksualnej w rodzinie).

6. Trener nie może osobom uczestniczącym w procesie treningowym narzucać wprost ani pośrednio własnego systemu wartości.

7. W wypadku uniemożliwiających pracę znaczących różnic dzielących  trenera i Klienta, trener ma prawo rozwiązać kontrakt i skierować osobę pozostającą w procesie do biura Fundacji JBB, skąd otrzymał rekomendację do pracy.

8. Obowiązkiem trenera jest korzystanie z różnych form współpracy i superwizji, by zminimalizować ryzyko błędów wynikających z jego osobistych przekonań, problemów czy uwikłań emocjonalnych.

9. Na trenerze spoczywa obowiązek zapewnienia tajemnicy spotkania treningowego.

10. Trener nie ma prawa bez zgody osoby uczestniczącej w treningu ujawniać samego faktu, że ktoś pozostaje w treningu, ani udzielać informacji uzyskanych w czasie procesu innym osobom niebiorącym udziału w procesie treningowym.

11. Przy wykorzystywaniu procesu treningowego jako materiału dydaktycznego czy informacyjnego, należy – na ile to możliwe – zabezpieczyć anonimowość uczestników treningu, poprzez takie zniekształcenie informacji, by uniemożliwić identyfikację Klienta.

12. Tajemnica sesji może być uchylona jedynie wtedy, kiedy przemawia za tym dobro wyższe (np. w przypadku poważnego zagrożenia życia lub zdrowia innych lub życia Klienta i tylko wobec osób lub instytucji do tego odpowiednich.

13. Trenerowi nie wolno wykorzystywać w żaden sposób zależności wobec osób pozostających w treningu: emocjonalnie, materialnie ani poprzez naruszenie wolności i godności osobistej Klienta.

14. Nieetyczne jest nawiązywanie jakiejkolwiek formy zależności emocjonalnej z osobami pozostającymi w treningu.

15. Pamiętać należy, że proces treningu mentalnego jest formą wsparcia a nie leczenia.

16. Wszelkie informacje pochodzące z procesu treningowego mogą być wykorzystywane tylko do celów tego procesu.

17. Trening mentalny oparty jest na trzech filarach: proces-relacja-strategia. 

Proces –czyli przebieg następujących po sobie i powiązanych przyczynowo zmian.

Relacja -pomiędzy trenerem a Klientem, oparta na uczciwości, zaufaniu i szczerości.

Strategia- przemyślany plan działania w kierunku dobrostanu psychicznego i emocjonalnego.

18. Trener ma prawo odmowy podjęcia współpracy lub rezygnacji ze współpracy  z Klientem, kiedy uzna, że nie jest w stanie poprowadzić treningu rzetelnie, nie posiada wystarczających umiejętności, czy kompetencji.

19. Trener ma prawo-a z uwagi na interes Klienta także obowiązek- dbać o swoją dobra kondycję psychiczną.

20. Trener korzystający z rekomendacji Fundacji JBB zobowiązany jest powoływać się na tę  rekomendację i dbać o dobre imię Fundacji.